Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci:

Obchodné meno: OzonEco cleaning s.r.o.

Sídlo: Čelkova Lehota 14, 018 16, Slovensko

IČO: 52778649

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40489/R

Telefonický kontakt: +421948762262, E-mail: info@ozonekocisteni.sk

Poštová adresa pre vrátenie tovaru: Čelkova Lehota 14, 018 16, Slovensko

Spotrebiteľ:

Meno+priezvisko/názov spoločnosti:

IČO:

Adresa:

Telefonický kontakt/ E-mail:

Týmto oznamujem, že odstupujem od:

Kúpnej zmluvy na tento Tovar:

Dátum objednania/ prevzatia*:

Číslo faktúry:

Cena:

Číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny: IBAN:

Iný požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny*:

Podpis spotrebiteľa:

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite